С Т А Т У Т
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«РАДІОКЛУБ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДІОКЛУБ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі – “Організація”), засновниками та членами якого є фізичні особи, яка об’єднує за спільними інтересами аматорів, зацікавлених в галузі радіо.
1.2. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про громадські об’єднання» та “Про фізичну культуру і спорт”, “Регламенту аматорського радіозв’язку України” інших нормативно-правових актів, що регулюють здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів, а також положень власного Статуту.
1.3. Організація є юридичною особою приватного права та є непідприємницьким, некомерційним товариством, яке не має на меті отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками.
1.4. Діяльність Організації діє на принципах добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності.
1.5. Організація має власну печатку, штампи, емблему та інші атрибути, в якості засобу інформації має свій офіційній веб-сайт в мережі Інтернет. Символіка реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.
1.6. Організація має всю повноту цивільної правоздатності і дієздатності і зокрема може мати поточні та інші рахунки в установах банку, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові права, майнові та немайнові права інтелектуальної власності, бути позивачем та відповідачем в судах загальної юрисдикції.

РОЗДІЛ ІІ. ПОВНЕ ТА СКОРОЧЕНЕ НАЙМЕНУВАННЯ

1.1. Повне найменування Організації:

українською мовою —
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РАДІОКЛУБ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

російською мовою —
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАДИОКЛУБ КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»;
англійською мовою —
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION “KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB ”.

1.2. Скорочене найменування Організації:

українською мовою:
ГО “РКО” або “РКО”;

російською мовою –
ОО «РКО» або «РКО;
англійською мовою —
NGO “KRRC” або “KRRC”.

РОЗДІЛ ІІІ. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Діяльність Організації базується на принципах:
• поваги до особистої думки і гідності кожного члена Організації;
• колективності у роботі Організації та її органів в поєднанні з особистою відповідальністю кожного члена за виконання своїх обов’язків та доручень;
• виборності всіх керівних органів Організації;
• періодичної звітності виборних органів перед членами Організації;
• відкритості, гласності, прозорості;
• свободи дискусій в поєднанні з суворою статутною дисципліною і підпорядкованістю меншості прийнятим рішенням;
• обов’язковості виконання рішень Загальних зборів, Ради Організації, Голови Ради та інших органів Організації, які прийняті у відповідності до їх повноважень.
3.2.Діяльність Організації здійснюється на основі Плану (програми) роботи Організації, який затверджується Загальними зборами Організації терміном на два роки. Інформація про хід виконання Плану (програми) роботи та результати діяльності Товариства висвітлюється в засобах масової інформації або на сайті Організації.

3.3. Організація є громадською організацією аматорського радіозв’язку технічної та спортивної спрямованості.

3.4. Основною метою діяльності Організації є добровільне об’єднання фізичних осіб – громадян України задля задоволення та захисту їх спільних інтересів у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та аматорського спорту — радіоспорту.

Для досягнення своєї мети:

-у сфері радіоаматорства Організація сприяє в розробці, конструюванні, модернізації, відновленні та відтворенні різноманітної аматорської приймальної, передавальної апаратури, антено-фідерних пристроїв та допоміжного до них устаткування.

-у сфері радіоспорту Організація забезпечує розвиток радіоспорту, здійснює фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність, надає фізкультурно-спортивні послуги, в тому числі і з організації та проведення змагань,

3.5. Організація ставить перед собою наступні завдання:
проведення аматорського радіозв’язку різними видами випромінювання та модуляції на коротких та ультракоротких хвилях з аматорськими радіостанціями;
організація та присвоєння спостережних позивних сигналів радіоаматорам, їх обліку;
участь в роботі кваліфікаційно-технічних комісій з метою визначення кваліфікації операторів аматорських радіостанцій та технічного стану аматорських радіостанцій;
організація обміну картками-квитанціями (далі – QSL-картками), що підтверджують проведення двобічних аматорського радіозв’язку;
організація аварійного аматорського радіозв’язку в інтересах державних органів влади у надзвичайних ситуаціях відповідно до нормативно-правових актів України.
всебічний розвиток аматорського спорту — радіоспорту;
залучення широких верств населення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, підвищення майстерності радіоаматорів-спортсменів;
організація спортивних заходів серед членів Клубу та інших українських і закордонних радіоаматорів.
3.4. Напрямами діяльності Організації є:
3.4.1. Забезпечення і надання правової підтримки членам Організації, як суб’єктам Служби аматорського радіозв’язку України, при взаємодії з контролюючими органами, з питань, що стосуються сфери регламентування аматорського радіозв’язку, використання радіочастотного ресурсу, усунення радіоперешкод, розміщення і встановлення радіоаматорських антено-фідерних приладів і устаткування, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації електронного обладнання тощо.
3.4.2. Участь у роботі консультативних та дорадчих органів щодо розробки нормативно-правових актів, які стосуються сфери радіозв’язку, радіоаматорської і спортивної діяльності, їх регламентування, планів використання радіочастотного ресурсу, встановлення радіоаматорських антено-фідерних приладів і устаткування на технічних спорудах і житлових будинках, ділянках місцевості, норм електромагнітного випромінювання, сертифікації побутового електронного обладнання.
3.4.3.Участь в роботі кваліфікаційно-технічних комісій відповідно до чинного законодавства України та Регламенту аматорського радіозв’язку України.
3.4.4. Всебічне сприяння розвитку радіоаматорства, технічної творчості, аматорського радіозв’язку та радіоспорту, створення організаційних та правових умов для залучення до радіоаматорства і радіоспорту широких верств населення.
3.4.5. Пропаганда радіоаматорства, аматорського радіозв’язку і радіоспорту, як чинників здорового і активного способу життя і реалізації творчих здібностей, формування в позитивного відношення до радіоаматорів, підвищення їх значимості в суспільстві.
3.4.6. Підтримка та надання допомоги у створенні та роботі колективних аматорських радіостанцій при школах та інших учбових закладах, різноманітних радіоаматорських об’єднань, діяльність яких спрямована на розвиток технічної творчості дітей та молоді у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту.
3.4.7. Підтримка правових, соціальних, організаційних та інших потреб членів Клубу похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.
3.4.8. Вивчення, дослідження та впровадження в радіоаматорську діяльність новітніх світових технологій, частот і видів радіозв’язку.
3.4.9. Організаційно-інформаційна підтримка, сприяння в проведенні та участі в національних і міжнародних змагань з аматорських видів радіоспорту, днів активності, експедицій, польових днів, фестивалів, конкурсів, ярмарок тощо, спрямованих на популяризацію радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту.
3.4.10. Забезпечення обміну QSL-картками членів Організації через центральне (національне) Бюро обміну QSL-картками України (QSL-бюро).
3.4.11. Здійснення інших напрямів діяльності, що не суперечать законодавству України.
3.5. Для реалізації своєї мети та напрямів діяльності Організація може:
вільно поширювати інформацію про свою діяльність і пропагувати свою мету;
самостійно керувати діяльністю Організації відповідно до визначеної мети та статутних напрямів діяльності на засадах демократичності, самоврядності і невтручання органів державної влади крім випадків, визначених законодавством;
здійснювати службове листування, телефонний, телеграфний, телетайпний, факсимільний та комп’ютерний зв’язок;
укладати з іншими громадськими об’єднаннями(юридичними особами) угоди про співробітництво та взаємодопомогу;
одержувати у порядку, визначеному законодавством, від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування публічну інформацію;
звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади та місцевого самоврядування з пропозиціями, заявами, скаргами з метою захисту інтересів і діяльності членів Організації та інших радіоаматорів;
брати участь, в порядку визначеному законодавством, у розробці проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування та стосуються сфери діяльності Організації;
брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності організації.
брати участь в роботі кваліфікаційно-технічних комісій відповідно до чинного законодавства України та Регламенту аматорського радіозв’язку України.
проводити загальні та поточні збори членів Організації, консультації, змагання, «круглі столи», виїзні заходи тощо;
представляти і захищати законні інтереси Організації та його членів у державних органах влади, а також за межами України;
брати участь у здійсненні державної регуляторної політики згідно законодавства;
підтримувати заходи, спрямовані на розвиток радіоаматорства та радіоспорту;
допомагати членам Організації, які відносяться до соціально незахищеним категоріям та з обмеженими фізичними можливостями;
відзначати та нагороджувати призерів і переможців різноманітних радіоаматорських змагань, інших спортивних і технічних заходів, авторів нових технічних розробок, переможців радіотехнічних виставок тощо;
здійснювати співробітництво із закордонними радіоаматорськими організаціями відповідно до законів України та міжнародних договорів України;
здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність безпосередньо або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
засновати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;
бути членом українських та міжнародних громадських об’єднань, статути яких не суперечать цілям діяльності Організації;
використовувати інші права відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ IV ПОРЯДОК НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕНЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКІ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членами (учасниками) Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, які досягли 14 років та визнають цей Статут. Членство в Організації є фіксованим і підтверджується записом в реєстрі членів Організації.
4.2. Членство підтверджується записом у внутрішньому обліку бази даних(реєстрі) Організації та членським квитком (посвідченням) Організації.
4.3. Членство в Організації набувається за особистою письмовою заявою на ім’я керівника Організації, а також дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до законодавства і статутних завдань. До заяви додається анкета встановленого зразку.
Прийом до членів Організації фізичних осіб, які не досягли 18 років, провадиться за заявою одного з їх батьків або опікунів.
Рішення про набуття членства в Організації приймається уповноваженим керівним органом за поданням керівника Організації.
4.4. Рішення про набуття членства в Організації приймається протягом двох місяців с часу надходження до керівника Організації заяви та інших документів про вступ.
Членство в Організації настає від дати прийняття рішення про прийом особи в члени, сплати щорічного членського внеску та внесення відповідного запису у внутрішній облік членів Організації.
Прийнятим у встановленому порядку до Організації членам вручається особисто або надсилається поштою членський квиток (посвідчення) встановленого зразку, стилізована емблема Організації.
4.5. Члени Організації, крім пільгових категорій, сплачують щорічний членський внесок, розмір котрого визначається Загальними зборами Організації.
4.6. Підставами для припинення членства в Організації є:
4.6.1. Добровільний вихід з членства в Організації.
Добровільне припинення членства в Організації здійснюється за особистою письмовою заявою фізичної особи на ім’я Голови Ради.
4.6.2. Несплата щорічного членського внеску без поважних причин терміном понад шість місяців, починаючи з дати остаточного граничного терміну про сплату.
4.6.3. Невиконання без поважних причин вимог цього Статуту та рішень керівних органів Організації, які не суперечать вимогам законодавства та цьому Статуту.
4.6.4. Перешкоджання проведенню Загальних зборів чи голосуванню або фальсифікації при проведенні виборів, що призвело до навмисного спотворення результатів голосування.
4.6.5. Заподіяння майнової шкоди Організації, що завдана рішеннями, діяльністю або бездіяльністю керівників органів управління Організації та членами Організації.
4.6.6. Перешкоджання діяльності ревізійної комісії.
4.6.7. Визнання недієздатним або смерть члена Організації.
4.7. Члени Організації автоматично втрачають членство у разі набрання чинності рішенням суду про заборону діяльності Організації або виключення її з реєстру громадських об’єднань та юридичних осіб.
4.9. Порядок припинення членства в Організації здійснюється за наступною процедурою:
4.9.1. Член Органiзацiї за 30 днів до розгляду питання щодо припинення його членства письмово попереджається Головою Ради або уповноваженою ним особою про суть порушення, із зазначенням пунктів цього Статуту, які не виконувалися особою, та повідомляє про дату, час, місце та спосіб (в разі засідання за допомогою засобів зв’язку) проведення засідання Ради Організації з розгляду питання про припинення його членства.
4.9.2. Рішення про припинення членства в Органiзацiї, крім Голови Ради, членів Ради та членів Ревізійної комісії, приймається Радою Клубу за поданням Голови Органiзацiї під час чергового засідання.
4.9.3. Після прийняття рішення про припинення членства в Організації, витяг з протоколу засідання з прийнятим рішенням протягом 10 днів направляється на адресу цієї особи рекомендованим листом з повідомленням.
4.11. Припинення членства в Організації Голови Ради, членів Ради та членів Ревізійної комісії здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації і має наслідком припинення повноважень в Ревізійній комісії, в Раді та повноважень Голови Ради.
4.12. В разі прийняття рішення про припинення членства в Організації, з дня отримання витягу з протоколу засідання, зацікавлена фізична особа протягом 10 діб має право подати мотивовану скаргу про неправомірність прийнятого рішення до Загальних зборів Організації шляхом її подання через Голову ради Організації. До часу розгляду та прийняття рішення за скаргою заявника Загальними зборами Організації, членство в Організації цієї особи не припиняється.
4.13. В разі припинення членства, сплачені в Організації фізичною особою щорічні та інші грошові внески не повертаються.
Повторний вступ до Організації здійснюється на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з моменту прийняття рішення про припинення членства.
4.14. Всі члени Організації мають рівні права та обов’язки.
4.15. Члени Організації мають право:
4.15.1. Обирати та бути обраними до керівних органів Організації, Ревізійної комісії Організації та інших статутних органів Організації.
4.15.2. Особисто приймати участь в роботі Загальних зборів Організації та голосувати за всіма питаннями, що винесені на розгляд Загальних зборів Організації.
4.15.3. Брати участь в діяльності Організації відповідно до своїх інтересів та об’єднуватися для цього в секції, групи тощо.
4.15.4. За рішенням Ради Організації брати участь, в порядку визначеному законодавством, в роботі кваліфікаційно-технічної комісії, консультативних, дорадчих та інших органів, комісій, що створені органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
4.15.5. Вносити пропозиції, звернення, заяви щодо діяльності Організації, складу та діяльності її керівних органів, змін та доповнень до цього Статуту та інших документів Організації.
4.15.6. Отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних.
4.15.7. Мати доступ до звітів про діяльність Організації, отримувати інформацію, що не є конфіденційною і знаходиться в розпорядженні Організації.
4.15.8. Брати участь в роботі Загальних зборів Організації та здійснювати особисте голосування під час прийняття рішень.
4.15.9. Брати участь в усіх організаційних, спортивних та інших заходах, що проводяться Організацією.
4.15.10. Користуватися рухомим та нерухомим майном, приміщеннями, технічними засобами та послугами в установленому Загальними зборами Організації порядку.
4.15.11. Використовувати символіку Організації.
4.15.12. Вносити благодійні, цільові, додаткові або добровільні внески для розвитку статутних напрямів діяльності Організації, підтримки соціально вразливої категорії радіоаматорів.
4.15.13. Брати особисту участь в засіданнях Ради Організації під час розгляду питань відносно своєї діяльності, в тому числі з використанням засобів фіксації інформації.
4.15.14. Отримувати необхідну правову, консультаційну та іншу підтримку, що надається Організації, у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту, захисту прав радіоаматорів похилого віку та з обмеженими фізичними можливостями.
4.16. Члени Організації зобов’язані:
4.16.1. Дотримуватися вимог цього Статуту та виконувати рішення керівних органів Організації, якщо вони не суперечать законодавству.
4.16.2. Брати участь в роботі Загальних зборів Організації.
4.16.3. Сприяти підтриманню авторитету, реалізації мети та напрямів діяльності Організації.
4.16.4. Додержуватись кодексу честі, загальнолюдської та радіоаматорської етики.
4.16.5. Надавати до керівних органів Організації зміни в особистих відомостях, необхідних для його обліку, присвоєння спортивних розрядів, звань та нагород.
4.16.6. Своєчасно сплачувати щорічні членські внески в Організації.

РОЗДІЛ V. КЕРІВНИ ОРГАНИ КЛУБУ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ, ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІНИ

5.1. Керівними органами Організації є:
— Загальні збори Організації (далі – Загальні збори);
— Рада Організації (далі Рада);
— Голова Ради Організації.
5.2. Контрольно-ревізійнім виборчим органом Організації є Ревізійна комісія Організації (далі – Ревізійна комісія).
5.3. Терміни повноважень Ради, Голови Ради та Ревізійної комісії складає два роки.
5.4. Повноваження Голови Ради, Ради, Ревізійної комісії починаються з часу їх обрання на Загальних зборах, за умови реєстрації в порядку і в строки встановлені законодавством для реєстрації керівних органів, та закінчуються з часу обрання на наступних Загальних нових членів керівних органів та ревізійної комісії Організації.
Окремі повноваження Голови Ради, як особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання, підтверджується в уповноваженому органі з питань реєстрації.

5.5. Повноваження, порядок формування Загальних зборів
5.5.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.
5.5.2. В роботі Загальних зборів та голосуванні мають право приймати всі члени Організації.
На Загальних зборах допускається представництво за довіреністю члена Організації.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою – членом Організації, посвідчується у порядку, визначеному законодавством.
5.5.3. До повноважень Загальних зборів належить:
розгляд та затвердження змін і доповнень до Статуту;
визначення напрямів діяльності Організації з питань розвитку радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту;
затвердження Плану основних заходів Організації та кошторис Організації на відповідний період;
розгляд та прийняття рішень щодо зразків печатки, членського квитка (посвідчення), штампів, вимпелів, та емблеми Організації;
розгляд та прийняття рішень щодо звітів Ревізійної комісії;
розгляд та прийняття рішень щодо загального звіту Голови Ради та членів Ради;
вибори Голови Ради, членів Ради та членів Ревізійної комісії;
розгляд та прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень Голови Ради, членів Ради, членів Ревізійної комісії та їх виключення з членів Організації;
розгляд та прийняття рішень щодо розміру, терміну та форми сплати щорічних членських внесків до Організації;
розгляд та прийняття рішень щодо діяльності Організації за пропозиціями, що надійшли від членів Організації до порядку денного Загальних зборів;
розгляд та прийняття рішень щодо форм взаємовідносин з іншими громадськими об’єднаннями;
розгляд скарг на виключення з членів Організації;
розгляд та прийняття рішень щодо припинення діяльності Організації шляхом його саморозпуску або реорганізації;
прийняття рішень з інших питань загальної діяльності Організації.

5.6. Повноваження, порядок формування Ради Організації
5.6.1. У період між Загальними зборами діяльність Організації здійснює та координує Рада Організації та зі свого складу обирає заступника Голови Ради.
5.6.2. До складу Ради за посадами входять Голова Ради, відповідальний за роботу QSL- бюро, бухгалтер, секретар та 3-5 членів Організації.
5.6.3. До повноважень Ради Організації належить:
подання на розгляд Загальних зборів проектів змін до цього Статуту;
розгляд результати напрямів діяльності Організації, поточну організаційну і правову діяльність, приймає за цими питаннями звернення, заяви, рішення, постанови;
визначення шляхів реалізації рішень Загальних зборів та здійснення контролю за їх виконанням;
розробка Плану основних заходів Організації та Бюджету Організації на відповідний період;
перспективного плану розвитку Організації та організація його реалізації;
ухвалення рішення щодо створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;
заснування та ліквідування друкованих засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;
призначення і звільнення відповідального за роботу QSL- бюро та бухгалтера;
затверджує печатку, штампи, емблему, прапор Організації;
визначення місця, дати та порядку денного проведення чергових або позачергових Загальних зборів;
затвердження інструкцій та положень щодо організації загальної діяльності Організації;
розгляд заяв та прийняття рішень про прийом в члени Організації;
розгляд матеріалів та прийняття рішень про припинення членства в Організації;
організація діяльності щодо присвоєння спостережних позивних сигналів радіоаматорам, їх обліку;
розробка ескізів символіки Організації, зразків печаток, штампів, опису бланків, членських квитків та визначає порядок їх використання і зберігання;
розгляд скарг та звернень, що надійшли до Ради;
мотивоване скасування рішень та доручень Голови Ради, які не відповідають цьому Статуту та законодавству;
ознайомлення з результатами перевірок Ревізійної комісію;
призначення відповідального за проведення “круглого столу” Організації та координація його діяльності;
здійснення контролю своєчасності сплати щорічних членських внесків та участі членів Організації в Загальних зборах;
організація контролю передачі майна членам Організації в тимчасове користування та своєчасність його повернення;
технічне забезпечення проведення Загальних зборів;
створення робочих груп фахівців для опрацювання складних питань;
організація інформування членів Організації про діяльність Ради та Голови Ради Організації;
схвалення кандидатів до подання на присвоєння нагород та почесних звань;
вирішення інших питань поточної громадської та господарської діяльності Організації відповідно до вимог цього Статуту.

5.6.4. При Раді Організації можуть створюватися Рада старійшин, Рада молоді тощо, які мають дорадчий голос в Раді та діють відповідно до Положень про них.
5.6.5. Рада Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Рада організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим керівним органам.
5.6.6. Рада веде облік членів Організації.

5.7. Повноваження, порядок обрання Голови Ради Організації
5.7.1. Голова Ради є уповноваженою посадовою особою Організації, яка представляє Організації у правовідносинах з державою, юридичними і фізичними особами, та вчиняє дії від імені Організації без додаткових консультацій і уповноважень за виключенням важливих питань, що впливають на стратегічну діяльність Організації і взаємовідношення з іншими установами та організаціями.
5.7.2. Голова Ради Організації має наступні повноваження:
здійснює загальне керівництво діяльністю Організації, забезпечує незалежність Організації, є гарантом прав і свобод її членів, дотримання цього Статуту та законодавства;
уповноважений представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами;
має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори:
укладає від імені Організації договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом або рішеннями Загальних зборів, видає довіреності;
відкриває та закриває розрахункові в банкових установах;
є суб’єктом ініціативи з питань внесення пропозицій щодо розміру щорічного членського внеску Організації;
надає пропозиції Раді Організації про дату скликання чергових та позачергових Загальних зборів;
затверджує акти та інші документи Організації;
організовує і спрямовує діяльність Ради Організації, скликає засідання та головує на них;
розглядає та підписує протоколи засідання Ради Організації;
здійснює методичне супроводження та надає допомогу у роботі відповідального за роботу QSL- бюро та скарбника (бухгалтера);
забезпечує роботу Ревізійної комісії;
забезпечує виконання рішень і доручень керівних органів управління Організації;
видає розпорядження та інші документи і організує контроль їх виконання;
укладає договори про матеріальну відповідальність за збереження коштів і майна з скарбником та іншими членами Організації;
забезпечує політику рівності і відповідальності перед законами та цим Статутом всіх членів Організації, запобігає виникненню ситуацій, пов’язаних з конфліктами інтересів;
контролює і забезпечує прозорість, відкритість та публічність в роботі всіх керівних органів Організації;
доручає членам Організації представляти інтереси Організації в державних органах влади, органах місцевого самоврядування, з метою вирішення питань статутної діяльності Організації;
готує та доповідає Загальним зборам звіт про роботу Ради Організації за відповідний період діяльності;
розглядає заяви, скарги та пропозиції від радіоаматорів, приймає за ними відповідні рішення, надає відповіді і роз’яснення, виносить питання на загальний розгляд;
нагороджує від імені Організації осіб за видатні заслуги у сфері радіоаматорства, аматорського радіозв’язку та радіоспорту;
представляє за схваленням Радою Організації видатних радіоаматорів і спортсменів та інших членів Організації до нагород та почесних звань;
приймає рішення з інших поточних питань діяльності Організації.
5.7.3. Порядок обрання Голови Ради:
Головою Ради може бути обрана будь-яка дієздатна фізична особа, яка є громадянином України та перебуває членом Організації. Голова Ради підзвітний Загальними зборам;
вибори Голови Ради здійснюються членами Організації відкритим голосуванням;
Голова Ради обирається на Загальних зборах більшістю голосів членів Організації, зареєстрованих на Загальних зборах;
кандидатура на обрання Голови Ради пропонується будь-яким членом Організації, або групою членів Організації. Пропозиції надаються до Ради Організації не пізніше ніж за 40 днів до початку Загальних зборів;
кандидат не пізніше ніж за 30 днів до початку Загальних зборів надає Раді Організації письмову заяву (фотокопію), в якій він дає (не дає) свою згоду на участь у балотуванні на посаду Голови Ради;
список прізвищ всіх кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті Організації не пізніше, ніж за 25 днів до початку Загальних зборів;
кандидат повинен за 25 днів до початку Загальних зборів надати письмово та в електронному вигляді свою передвиборчу програму, список кандидатів до Ради Організації, обґрунтовані пропозиції щорічного членського внеску Організації, які за дорученням Ради Організації розміщується на офіційному веб-сайті Організації для ознайомлення і обговорення членами Організації;
в разі, зняття своєї кандидатури, кандидат зобов’язаний не пізніше як за десять днів до виборів письмово повідомити про це Раду Організації, яка негайно розміщує таку інформацію на офіційному веб-сайті Організації;
у випадку, коли кандидати на посаду Ради Організації знімають свої кандидатури на обрання і претендентів більше не залишається, Загальні збори можуть прийняти рішення продовжити повноваження Ради Організації та Голови Ради на обумовлений термін, але не більше одного року, для обговорення і висунення нових кандидатур.
5.8. Повноваження, порядок обрання заступника Голови Ради Організації
5.8.1. Заступник Голови Ради Організації обирається на першому засіданні Ради Організації після її обрання.
5.8.2. Заступник Голови Ради Організації веде облік членів Організації, відповідає за розміщення актуальної інформації про діяльність Організації на офіційному веб-сайті Організації. За рішенням Голови Ради заступник Голови Ради може виконувати додаткові функції і доручення.
5.8.3. За відсутності Голови Ради його обов’язки виконує заступник Голови Ради.

РОЗДІЛ VІ. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ЗАСІДАНЬ І ПРОЦЕДУРА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ КЕРІВНИМИ ОРГАНАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Ради) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів так і за допомогою Інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм он-лайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 5 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Ради) про обрану форму засідання. Будь яке засідання керівних органів оформлюється протоколом про форму засідання обов’язково вказується у протоколі. Засідання крім протоколу обов’язково фіксується за допомогою фіксування перебігу засідання аудіо(відео)записом. Протокол засідання та аудіо(відео)запис оприлюднюються на сайті Організації.
6.2. Періодичність проведення чергових Загальних зборів
6.2.1. Чергові Загальні збори проводиться щороку, не пізніше 20 грудня звітного року.
6.2.2. Дату, місце проведення, порядок денний, спосіб зібрання та голосування на чергових Загальних зборів встановлює Рада Організації за два місяця до її проведення.
6.2.3. Рішення Ради Організації про скликання чергових Загальних зборів в трьох денний термін розміщується на офіційному веб-сайті Організації та оголошується на черговому “круглому столі”, що являється офіційним запрошенням для прийняття участі членів Організації у зазначеному заході.
6.2.4. Проект порядку денного чергових Загальних зборів на офіційному веб-сайті Організації розміщується для обговорення та внесення пропозицій за півтора місяця до її початку, а остаточний – за 15 діб до її початку.
6.2.5. Член Організації, який бажає включити питання в порядок денний чергових Загальних зборів, повинен надіслати до Ради Організації в письмовій формі свої пропозиції не пізніше ніж за місяць до дати їх проведення, а та позачергової за 15 днів.
6.2.6. На чергових Загальних зборів головує особа, що обрана з числа членів Організації більшістю голосів від числа присутніх, секретарем являється заступник Голови Ради. Підписаний протокол розміщується на офіційному веб-сайті Організації не пізніше 30 днів після закінчення Загальних зборів.
6.3. Порядок скликання та проведення позачергових Загальних зборів
6.3.1. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за рішенням Ради Організації або за письмовою вимогою 20 відсотків членів Організації.
6.3.2. Позачергові Загальні збори повинні бути проведені протягом одного місяця з часу прийняття рішення або отримання письмової вимоги членів Організації з підписними листами.
6.3.3. Члени Організації, як ініціативна група, у випадку невиконання Радою Організації відповідної письмової вимоги про проведення позачергових Загальних зборів, самостійно повідомляють членів Організації про час і місце їх проведення та порядок денний.
6.3.4. Проект порядку денного позачергових Загальних зборів готує Рада або ініціативна група, які не пізніше 20 днів до їх проведення, розміщують його на офіційному веб-сайті Організації або інших засобах інформації, що вважається офіційним запрошенням для участі в позачергових Загальних зборів.
6.3.5. В разі винесення питання про переобрання Голови Ради та інших органів управління не пізніше ніж за 10 днів до проведення позачергових Загальних зборів члени Організації направляють Раді Організації або ініціативної групі письмові пропозиції (фотокопії) про висунення кандидатур на обрання.
6.4. Прийняття рішень Загальними зборами
6.4.1. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі зареєстрована більшість членів Організації від загальної чисельності членів Організації, що стоять на обліку.
6.4.2. Пропозиції щодо змін Статуту Організації, питання про припинення діяльності шляхом саморозпуску або реорганізації приймаються, якщо за них проголосувало 3/4 зареєстрованих на Загальних зборах членів Організації.
6.4.3. Рішення за іншими питаннями, що винесені на Загальні збори, крім вказаних у п. 6.4.2. цього Статуту приймається простою більшістю голосів від зареєстрованих на Загальних зборах членів Організації.
6.4.4. Порядок реєстрації членів Організації на Загальних зборів і порядок голосування членів Організації, підрахунку голосів, оголошення результатів голосування визначається Радою Організації або ініціативною групою під час підготовки та оголошення проекту порядку денного.
6.4.5. Загальні збори мають право скасувати рішення Ради Організації, Голови Ради.
6.4.6. Рішення Загальних зборів можуть бути скасовані самими Загальними зборами або в установленому законодавством порядку судом.
6.5. Порядок скликання та проведення Ради Організації та прийняття рішень
6.5.1. Чергове засідання Ради Організації скликається не рідше одного разу в два місяця, позачергове – за рішенням Голови Ради Організації, або за вимогою 2/3 членів Ради Організації.
6.5.2. Рішення про час, спосіб (очно або дистанційно з використанням засобів зв’язку) та місце проведення засідання приймається Головою Ради за 5 днів до початку засідання.
6.5.3. Проект порядку денного засідання Ради Організації пропонує Голова Ради та оголошує його за 5 днів до початку засідання.
6.5.4. Засідання Ради Організації вважається повноважним за наявності не менше половини її членів.
6.5.5. Рішення Ради Організації приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих на засіданні членів Ради.
6.5.6. Рішення Ради Організації можуть бути скасовані Загальними зборами або самою Радою Організації.

РОЗДІЛ VІI. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЙОГО ЧЛЕНАМИ

7.1. Для здійснення контролю за діяльністю та звітуванням в Організації План основних заходів на рік розміщуються на офіційному веб-сайті Організації.
7.2. На письмові запити членів Організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань всі Рада Організації та Голова Ради мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або, за домовленістю з ініціатором, електронною поштою.
7.3. Голова Ради, Рада Організації звітують перед членами Організації про свою діяльність за звітній період між черговими Загальними зборами та за поточний рік.
7.4. Звіти про діяльності в цілому Організації та його керівних органів, звіт про діяльність Ревізійної комісії та результати перевірок підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Організації протягом 10 днів з часу озвучення або подання на розгляд.
7.5. Звіт про загальну діяльність Організації готує Рада Організації під керівництвом Голови Ради, в якому обов’язковими частинами є розділи:
7.5.1. Аналіз виконання визначених цим Статутом мети та напрямів діяльності Організації.
7.5.2. Аналіз виконання Радою Організації та Головою Ради дворічних Планів основних заходів Організації, позитивних та негативних явищ.
7.5.3. Чисельність Організації, залучення нових членів Організації у порівнянні з минулим звітним періодом, позитивні та негативні явища.
7.5.4. Порівняльний аналіз діяльності Організації з минулим звітним періодом, позитивні та негативні явища.
7.5.5. Основні завдання та напрями діяльності Організації, Ради та Голови Ради на новий звітній період.

РОЗДІЛ VIIІ. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗЛЯДУ СКАРГ

8.1. Дії чи бездіяльність Ради Організації або окремих його членів, можуть бути оскаржені шляхом письмового звернення (скарги) до Голови Ради, Ревізійної комісії, Загальних зборів.
8.2. Оскарження дій чи бездіяльності з боку Голови Ради, Ради Організації, Ревізійної комісії, Загальних зборів здійснюється шляхом подання письмової скарги:
8.2.1. На дії чи бездіяльність Голови Ради або Ради Організації первинна скарга подається до Ревізійної комісії, яка зобов’язана розглянути скаргу на протязі 15 днів, з обов’язковим викликом члена громадського об’єднання, який скаржиться, а також за участю Голови Ради. В разі відхилення скарги Ревізійною комісією, повторна скарга подається через Голову Ради до Загальних зборів.
8.2.2. На дії чи бездіяльність Ревізійної комісії первинна скарга подається до через Голову Ради до Загальних зборів які зобов’язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні з обов’язковим запрошенням скаржника.
8.2.3. Рішення Загальних зборів, що порушують вимоги законодавства, цього Статуту тощо, оскаржуються в суди в межах строків встановлених Законом.

8.3. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборів, може бути підставою для їх скликання. Підставою для скликання позачергових Загальних зборів за скаргою є обставини, що можуть привести до припинення діяльності Організації.

8.4. Голова Ради та заступник Голови Ради організують особистий прийом громадян із зазначенням місця, дат та часу прийому. Допускається проведення особистого прийму громадян з використанням засобів зв’язку та через офіційний веб-сайт Організації.
8.5. Особам та органам Організації до яких надійшли скарги забороняється направляти скарги для розгляду до тих органів або тим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

РОЗДІЛ ІX. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ І МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Право власності Організації реалізовують Загальні збори в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.
9.2. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або Державою, набуте від членських та інших цільових внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
9.3. Кошти Організації формуються за рахунок членських внесків, благодійних та добровільних внесків організацій та громадян, інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
9.4 Члени Організації сплачують щорічний членській внесок до 10 листопада поточного року. Ветерани Великої Вітчизняної війни, інваліди першої та другої груп та особи віком до 18 років від сплати щорічного членського грошового внеску звільняються.
9.5. Кошти та майно Організації використовуються відповідно до законодавства на реалізацію мети та напрямів діяльності, передбачених цим Статутом за кошторисом, який затверджується Загальними зборами та не можуть бути предметом застави.
9.6. Бюджет Організації на наступний рік схвалюється не пізніше 20 грудня поточного року на підставах поданих пропозицій. Не пізніше як за місяць до дати затвердження, Рада Організації формують проект кошторису та оприлюднюють на офіційному веб-сайті Організації для обговорення та внесення пропозицій.
9.7. Кошти та майно (активи) Організації не підлягають розподілу між членами Організації і не можуть використовуватися для вигоди будь-якої окремої фізичної особи – члена Організації.
9.8. Кошти та майно Організації, в тому числі у випадках його ліквідації, використовується на благодійні цілі або передається правонаступнику, а за рішенням суду спрямовується в дохід держави.

РОЗДІЛ X. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

10.1. Ревізійна комісія є самостійним контролюючим органом, якій підзвітній та підконтрольний Загальним зборами. Метою діяльності Ревізійної комісії є здійснення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності, контролю за дотриманням законодавства, статутних повноважень та попередження їх порушень.
10.2. Члени Ревізійної комісії обираються на Загальних зборах в кількості трьох осіб за пропозиціями членів Організації. Склад Ревiзiйної комісії визначається рейтинговим голосуванням. Голова Ревізійної комісії обираються на першому у цьому складі засіданні Ревізійної комісії простою більшістю голосів.
10.3. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути обраний Голова Ради або члени Ради.
10.4. Ревізійна комісія зобов’язана повідомляти Загальні збори, Раду Організації та членів Організації про всі виявлені у ході перевірок недоліки та вносити на розгляд відповідним керівним органам питання про усунення.
10.5. Ревізійна комісія має повноваження щодо здійснення контролю за:
дотриманням вимог цього Статуту;
виконанням керівними органами Організації всіх рівнів і посадовими особами законодавства, рішень, програм та планів, що схвалені Загальними зборами;
додержанням порядку, своєчасної сплати та обліку щорічних членських внесків;
виконанням бюджету Організації, правильністю витрачання коштів, використання майна, що знаходяться на балансі Організації;
виконанням рішень з усунення недоліків, що виявлені попередньою ревізією;
своєчасністю розгляду посадовими особами Організації звернень, заяв і скарг.
10.6. Ревізійна комісія здійснює свою роботу за Планом роботи на рік, якій оприлюднюється на веб-сайті Організації. У разі потреби членами Ревізійної комісії можуть здійснюватися позапланові перевірки діяльності окремих напрямів діяльності Організації.
10.7. Ревізійна комісія зобов’язана складати висновок (акт) про фінансову діяльність Організації до початку Загальних зборів та оприлюднити його на офіційному веб-сайті за 15 днів до її початку. Розгляд висновку (акту) Ревізійної комісії здійснюється Загальними зборами до розгляду звіту Голови Ради за певний період діяльності Організації.
10.8. Рішення Ревізійної комісії на своїх засіданнях приймається простою більшістю голосів. Рішення Ревізійної комісії є обов’язковими для розгляду та прийняття рішень Радою Організації та Головою Ради..
10.9. На вимогу Ревізійної комісії посадови особи та члени Організації зобов’язані надати необхідні матеріали та особисті пояснення.
10.10. В разі виявлення суттєвих порушень у фінансово-господарській діяльності Організації Ревiзiйна комісія має право скликати позачергове засідання Ради Організації, а в разі виявлення істотних порушень у фінансово-господарській діяльності Організації або виникнення загрози суттєвим інтересам Організації Ревiзiйна комісія має право за своїм рішенням скликати позачергові Загальні збори.
10.11. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях Ради Організації – з правом дорадчого голосу.
10.12. Голова та члени Ревізійної комісії можуть бути позбавлені своїх повноважень тільки рішенням Загальних зборів Організації.

РОЗДІЛ ХІ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Організація може мати відокремлені підрозділи без прав юридичної особи, які утворюються за рішенням Ради Організації, яким керівними органами Організації можуть біти делеговані деякі повноваження цих органів та деякі функції Організації.
11.2. У своїй діяльності відокремлені підрозділи керуються цим Статутом та Положенням про відокремлений підрозділи, яке затверджується Радою Організації.
11.3. Члени відокремленого підрозділу Організації є членами Організації і користуються всіма правами, якими наділені члени Організації та виконують мету, напрями діяльності та обов’язки, що зазначені в цьому Статутом.
11.4. Керівника відокремленого підрозділу призначає Рада Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.
11.5. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Ради;
проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці та здійснюють делеговані повноваження Організації.
11.6. Керівник відокремленого підрозділу має право на:
використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;
отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;
бути присутнім на загальних зборах Організації, засіданні ради;
звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;
захист своїх законних прав та інтересів;
всебічне сприяння від керівних органів Організації.
11.7. Керівник відокремленого підрозділу призначається рішенням Ради Організації, діє на підставі довіреності Організації і зобов’язаний:
дотримуватись вимог Статуту Організації;
активно впроваджувати рішення керівних органів Організації, прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства;
не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.
11.8. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Ради, Загальних зборів Організації або за рішенням суду.
11.9. Майно та кошти яке було закріплене за відокремленим підрозділом передається безпосередньо до відання Ради до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами.

РОЗДІЛ XІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Рішення про внесення змін до Статуту приймаються на Загальних зборах.
12.2. Для розробки проекту змін до Статуту рішенням Ради Організації створюється робоча група. Протягом визначеного терміну робоча група отримує та опрацьовує пропозиції членів Організації та надає на розгляд Раді Організації, яка схвалює або відхиляє його для розгляду на Загальних зборах.
12.3. Схвалений Радою Організації проект змін до Статуту, не пізніше як за місяць до його розгляду на загальних зборах, оприлюднюється на веб-сайті Організації.
12.4. Подальша реєстрація прийнятих Загальними зборами змін до Статуту проводиться відповідно до вимог законодавства.
12.5. Зміни до Статуту набирають чинність з моменту їх державної реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

РОЗДІЛ XІIІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
13.1. Діяльність Організації припиняється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації (саморозпуску);
13.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск), використання його майна і коштів приймаються Зборами Організації, якщо за них проголосували не менше 3/4 делегатів, обраних на Зборах Організації;
13.3. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних зборів Організації. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
13.4. Рішення про ліквідацію (примусовий розпуск) Організації може бути прийняте судом у встановленому законом порядку;
13.5. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Організації, збори Організації створюють ліквідаційну комісію. Чисельний і персональний склад та порядок її обрання визначаються Зборами Організації.
13.6. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
13.7. Ліквідація вважається завершеною, Організація таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.
13.8. За рішенням Організації, прийнятим Загальними зборами, Товариство може реорганізуватись шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу
13.9. Рішенням громадського об’єднання, прийнятим вищим органом управління громадського об’єднання, шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.
13.10. Припинення внутрішньо-організаційної діяльності Організації, у тому числі передання до відповідних архівних установ документації громадського об’єднання, здійснюється протягом 60 днів з дня внесення запису До відповідних державних реєстрів про рішення щодо припинення діяльності Організації. Протягом встановленого часу управління поточними справами Організації, спрямованими на припинення його діяльності, здійснює Рада Та Голова Організації. Після завершення зазначених дій діяльність Ради та Голови Організації припиняється (за винятком покладених на нього повноважень ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації).

Яндекс.Метрика